Inter-Lab Comparison Project

Quality Control Program for UA Strip and UPT

โปรแกรมควบคุมคุณภาพสำหรับชุดทดสอบปัสสาวะและชุดทดสอบการตั้งครรภ์

โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ: ครั้งที่ 1/2558

ตรวจน้ำตาลด้วยกลูโคมิเตอร์/Hct/ตรวจภาวะตั้งครรภ์/การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

Project of Inter-Laboratories comparison Pisanulok Province

โครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ "การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลแบบพกพา ระยะที่ 1" 

โดย หน่วยวิจัยนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การตรวจน้ำตาลด้วยกลูโคมิเตอร์/Hct/การตรวจภาวะตั้งครรภ์/การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ

โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ การตรวจน้ำตาลด้วยกลูโคมิเตอร์/Hct/การตรวจภาวะตั้งครรภ์/การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ

address

Navi Science Co, Ltd.

Radon Building 13/10 Moo. 15

Talingchan-Suphanburi Rd.,Bangmaenang, Bang-Yai,

Nonthaburi 11140, Thailand

phone

Tel +66(0) 2905 0971-5

Mobile +66(0) 81170 1002

Fax +66(0) 2905 0966